Zdroj: Pixabay.com

Cesta za lepším tříděním odpadu

V čem spočívají nadějnější vyhlídky na udržitelný stav životního prostředí? Lze se vyhnout nepříznivým vyhlídkám na ekologické zhroucení planety Země? Podle Evropské unie spočívá odpověď v cirkulární ekonomice. Právě důsledným snižováním množství skládkovaného odpadu a snahou o maximální vytřídění veškerého vyprodukovaného odpadu, který tak může najít praktické využití, má vést k zásadním energetickým úsporám a snížení ekologického zatížení.

Cirkulární ekonomika a třídění odpadu

O třídění odpadu koluje mnoho mýtů. Často může být naše představa o tom, co se děje s odpadem, mylná. To platí i v případě správného využití odpadu.

Pokud se bavíme o cirkulární ekonomice, pak je stěžejní krok z prosince roku 2015, jímž Evropská komise přijala balíček o cirkulární ekonomice. Jak již zaznělo, jednou z priorit je zákaz skládkování odpadu (resp. minimalizace objemu skládkovaného odpadu).

Tímto opatřením by Evropa měla být konkurenceschopnější – především díky menší závislosti na dovozu primárních surovin (úspory cca 600 milionů tun materiálu, v současnosti skrytého v podobě odpadu).

Snížením skládkování tak můžeme recyklací tento materiál znovu využít a kromě podpory recyklačního průmyslu by také došlo ke vzniku nových pracovních míst. To tedy stručně na úvod.

DOBRÉ VĚDĚT

 

Balíček cirkulární ekonomiky – výběr některých cílů pro odpadové hospodářství

  • Z komunálního odpadu dosáhnout míry recyklace 65 % odpadu, do roku 2025 pak dosáhnout 60 %;
  • 75 % obalových odpadů recyklovat a umožnit tak odpadu další využití;
  • dosáhnout skládkování max. 10 % veškerého odpadu;
  • dále: vytvoření strategie pro nakládání s plasty, motivovat výrobce k výrobě na základně ekologických principů, podpora trvanlivosti a recyklovatelnosti atd.

Největším problémem obecně je podle Evropské unie (EU) skládkování odpadu – pro Českou republiku (ČR), která v roce 2015 skládkovala 47 % odpadu, to tedy bude nelehký úkol, tak jako pro mnohé další státy Evropské unie.

V České republice je téměř 180 skládek, na kterých končí miliony tun odpadů ročně. Například v roce 2015 se v ČR dle údajů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyprodukovalo 2 836 836 tun směsného komunálního odpadu (SKO), z toho 2 070 735 tun skončilo na skládkách.

Co si počít s odpadem, který končí na skládce?

Je zřejmé, že skládkování odpadu má na životní prostředí neblahé důsledky. Kromě možných požárů a nebezpečných zplodin, které hořením vznikají, jde také především o nezvratný zábor půdy a její znehodnocení.

V rámci cirkulární ekonomiky by měl být odpad nasměrován k recyklaci, nevyužitelný zbytkový odpad energeticky využit – více v článku Co je to likvidace odpadů?

Ačkoliv koluje o energetickém využití odpadu, tedy jeho spálení s využitím uvolněné energie, mnoho pověr a často vzbuzuje obavy a negativní emoce, lze říci, že přísné emisní limity a kontroly nedovolují zvýšené znečistění ovzduší (pro příklad: pražská spalovna vyprodukuje méně dioxinů než novoroční ohňostroj v Praze).

odpadky_smesny_odpad_planeta_trideni

Zdroj: Unsplash.com/Alina Grubnyak

V koších hledáme odpovědi ke třídění odpadu

Při snaze nalézt ty správné odpovědi na to, jak to vlastně je s českou praxí při zacházení s odpadem, nám může být nápomocna analýza odpadů z obce Prostřední Bečva ve Zlínském kraji.
Zastupitelé obce sáhli ke vzorkování komunálního odpadu, aby zjistili, jaká je skladba odpadu a do jaké míry jsou pravdivé mýty o třídění.

Výsledky analýzy jasně ukázaly, že kdyby se důsledně třídilo, skončilo by ve směsném odpadu pouze necelých 15 % celého obsahu domácího košeZbytek, tedy 85 % odpadu, by patřil buď do kontejnerů na tříděný odpad, nebo do sběrných dvorů. Biologicky rozložitelný odpad tvořil 45 %.
Ze zjištění výzkumu vyplývá, že skoro polovina odpadu by tak mohla skončit v kompostérech a zbytek by byl dále využit díky recyklaci.


Je důležité vyvrátit
mýty o třídění odpadu (možná k vašemu přesvědčení pomůže i film Třídilové) a poukazovat na to, že třídění každého z nás má smysl nejen pro celou společnost, ale také pro životní prostředí a pro přírodu.

 

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.