Zdroj: Samosebou.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.samosebou.cz (dále jen „Webová stránka”).

Správcem osobních údajů je společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČ 251 34 701, spisová značka B 4763 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „EKO-KOM“).  EKO-KOM se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. EKO-KOM je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

  • v případě, rozhodnete-li se účastnit soutěže prostřednictvím Webové stránky jako soutěžící, zpracovává EKO-KOM vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, poštovní adresa pro doručení výhry a příp. telefonní číslo, údaje o výhře, případné fotografie a audiovizuální záznamy pořízené EKO-KOM v souvislosti s výhrou v soutěži nebo Vámi předané EKO-KOM v souvislosti s účastí v soutěži;
  • záznamy o korespondenci (v případě kontaktu ze strany subjektu údajů);
  • informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webové stránce (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře).

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

  • vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro umožnění vaší účasti v soutěžích a čerpání výher, umožnění vkládání příspěvků do soutěží, hlasování v soutěžích);
  • v případě, máme-li k tomu od vás odpovídající souhlas, využíváme vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad);
  • pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
  • vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
  • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti správce (v některých případech na dobu trvání soutěže nebo marketingové akce).

Technická data k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají nástroje společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Nástroje Google používají soubory „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Přímý marketing

Pokud si přejete odebírat některý z našich zpravodajů, budeme od vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s odběrem zpravodaje. Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám. Při registraci k odběru zpravodaje uložíme kromě vaší e-mailové adresy i vaši IP adresu a datum a čas registrace. Uložení těchto dat slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije vaši e-mailovou adresu a registruje se k odběru zpravodaje bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Odvolání může být provedeno pomocí odkazu ve zpravodaji nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené ve zpravodaji nebo níže v tomto dokumentu.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování vašich osobních údajů

Osobní údaje budou pro EKO-KOM zpracovávány zpracovatelem, společností HAVAS WORLDWIDE PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 7, Letenské sady č.p. 1500 (EXPO 58), PSČ 17000, IČ 630 79 054, spisová značka B 3138 vedená u Městského soudu v Praze, tel. +420220397600, e-mail:recepce@havas.com.

V případě vaší výhry v soutěži mohou být vaše kontaktní údaje předány poskytovateli kurýrní či přepravní služby za účelem doručení výhry v soutěži a vaše jméno a příjmení budou zveřejněny na Webové stránce v souvislosti se zveřejněním informací o výhrách. Při předávání ceny mohou být pořízeny fotografie či audiovizuální záznamy, které budou zveřejněny ve vybraných médiích, případně šířeny jiným obvyklým způsobem.
Dále mohou být při fotosoutěžích zveřejněny fotografie, které do soutěže poskytnete.
Ostatní osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít.
Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce (EKO-KOM, a.s.) nebo zpracovatele (HAVAS WORLDWIDE PRAGUE, a.s.)  o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).
Dále máte právo po správci nebo zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na tel. +420220397600 nebo písemně na recepce@havas.com.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.