Zdroj: Shutterstock.com

Jaké změny přinese do života Čechů nová odpadová legislativa?

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Splnění stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika fázích. O některých připravovaných změnách a zajímavostech, které se promítnou do našich životů, se dočtete na Samosebou.cz.

Opatření, která nová legislativa přináší, je celá řada a dotknou se mnoha oblastí lidské činnosti. Tyto změny budou mít logicky vliv i na život obyvatel České republiky. Cílem tohoto článku není zamotat vám hlavu, spíše uvést vybrané zajímavosti, které se nás, občanů, dotknou v oblasti nakládání s odpady.

Jaké cíle stanovuje nová odpadová legislativa?

Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách.
Průměrně v roce 2019 vyprodukoval každý občan ČR 551 kg komunálního odpadu, na skládkách pak podle údajů Ministerstva životního prostředí skončilo 46 %.

Dobré vědět

Cíle pro nakládání s komunálními odpady jsou stanoveny takto:

 • Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu, který putuje na skládku či k energetickému využití odpadu (EVO), recyklovatelné složky (sklo, papír, plast, kovy atd.) a umožnit tak jejich recyklaci. Cíle jsou rozloženy na časová období:
  – rok 2025: 55 %;
  – rok 2030: 60 %;
  – rok 2035: 65 %.
 • Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství odpadu, který skončí na skládce. Cíle jsou stanoveny takto:
  – rok 2030: zákaz skládkování využitelných odpadů;
  – rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu.
 • Energetické využívání odpadu bude možné nejvýše z 25 % celkové hmotnosti komunálního odpadu.

 

V praxi to bude pravděpodobně pro běžného občana znamenat většinou změnu tzv. skládkovacího poplatku, který se bude odvíjet od hospodaření obce s odpady.

Skládkovací poplatky a jak se změní?

Na úvod: poplatek za skládkování platí původce odpadu provozovateli skládky při uložení odpadu na skládku. Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tuto skládka má na svém vlastním pozemku.

Cílem nové legislativy je snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. (Zdroj: Shutterstock)

Tak například poplatek za uložení odpadu na skládky se bude navyšovat z 500 Kč za tunu až na 1 850 Kč. V souvislosti s navýšením skládkovacích poplatků přináší zákon také motivační nástroje pro obce, které budou plnit požadavky míry třídění komunálního odpadu.
Za část odpadu zůstane poplatek nynějších 500 Kč za tunu. Letos to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na 120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek v letošním roce činit 800 Kč za tunu odpadu, každoročně pak poroste až na 1 850 Kč za tunu v roce 2029.

Cílem těchto změn je již výše uvedená snaha o odklonění odpadů ze skládek.

Dobré vědět

Obce mohou využívat tzv. systém PAYT (z angl. Pay As You Throw) fungující na principu „Plať podle toho, kolik (netříděného domovního) odpadu vyhodíš“. Tento systém již používá 15 % měst a obcí.
Je v něm zohledněna hmotnost (6 Kč/1 kg), nebo objem (1 Kč/1 l), příp. frekvence svozu odpadu. Výhodou je také možnost přesných dat o třídění odpadu v jednotlivých domácnostech, na která pak mohou obce lépe reagovat.

Nový odpadový zákon se také zaměřil na stanovení maximální výše platby za odpad vybírané obcemi od občanů na maximálních 1 200 Kč za rok.

Posílení sběrné sítě na odpady

Dalším z cílů nové odpadové legislativy, resp. novely zákona o obalech, je také posílení sběrné sítě na tříděné odpady, kterou budou muset zajistit výrobci či prodejci obalů. Bude tak nejspíš docházet k posilování sběrné sítě barevných kontejnerů v obcích nebo sběrných nádob umístěných přímo u domácností.

Novela zákona stanovila, že sběrná místa musí být dostupná v 90 % obcí.

Podpora ekologičtějších obalů

Další snahou MŽP je podpora ekologičtějších forem balení produktů – obalové společnosti by se měly zaměřovat na finanční zvýhodnění dobře recyklovatelných obalů.

Konec jednorázových plastů

Další významnou změnou je zákaz používání jednorázových plastů v unijní sedmadvacítce.

Od července 2021 by se na trh států EU již neměly dostat vydefinované plastové výrobky na jedno použití (jedná se např. o jednorázové plastové nádobí a příbory, kelímky z polystyrenu, tyčinky na čištění uší apod.).

Legislativa také stanovuje, že v roce 2029 by mělo být u PET lahví dosaženo 90% míry sběru. Pozitivní je, že ČR již nyní plní tyto cíle pro rok 2025, protože míra sběru PET lahví je okolo 80 %.
Více v článku Rok 2021 znamená konec pro jednorázové plasty (nejen) v Česku!

Další zajímavosti, které se pro nás s novým odpadovým zákonem změní

 

 • Elektrozařízení a baterie
  Legislativa pamatuje i na elektrozařízení, která se postupem času promění v elektroodpad. Každá obec s více než 2 000 obyvatel má povinnost zřízení místa zpětného odběru pro vysloužilá elektrozařízení.

  Obce, které mají více než 1 500 obyvatel, pak musí zajistit odběr baterií (průměrně za rok 2019 připadlo 11 baterií na obyvatele).

 • Septiky
  Pozornosti neunikly ani septiky u rodinných domů a chalup, kde můžeme dostat pokutu až 100 000 Kč.

  Na vyzvání platí povinnost předložit potvrzení o vývozu fekálním vozem do čistírny odpadních vod.

Dobré vědět

Změny jsou ustanoveny v novém odpadovém zákoně a dalších právních předpisech, konkrétně se jedná o:

 • zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.;
 • novelu zákona o obalech č. 545/2020 Sb.;
 • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
 • změnový zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony.


Každá změna je výzva. Snad se nám podaří i díky přístupu každého z nás tyto cíle naplnit. Každý z nás může pomoci třeba snahou předcházet vzniku zbytečných odpadů a správným tříděním těch, které vzniknou. Tříděním odpadů podstatným způsobem snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky, současně se jedná o zásadní krok, kterým směrujeme odpad k jeho recyklaci.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.