Zdroj: Samosebou.cz

Jaký je stav životního prostředí v ČR a co třídění?

Jak je na tom v České republice příroda a životní prostředí a jak může jeho stav ovlivnit třídění odpadu? Fakta a zajímavosti v článku na Samosebou.cz!

Nejdříve je důležitý krátký úvod o tom, z jakého zdroje informací jsou čerpány uvedené údaje o stavu životního prostředí v ČR.
Zpráva o životním prostředí je zpracovávána na základě zadání Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen MŽP) a předkládána vládě již od roku 1993. Tento dokument tvoří základ pro vyhodnocení stavu a naplňování státní politiky životního prostředí.

Nejnovější zpráva, ze které jsou čerpány uvedené informace, je z roku 2021¹. Níže si podrobněji řekneme, jak souvisí třídění odpadu s přírodou a vůbec životním prostředím na konkrétních číslech.

Jaký je stav životního prostředí v ČR a jak může pomoci třídění odpadu?

Možná si to neuvědomujeme, ale tříděním se může každý z nás podílet na zlepšení stavu životního prostředí a přírody. Díky dostupnosti systému třídění v ČR může svůj vyprodukovaný odpad vytřídit v podstatě každý!

Dle statistik má možnost třídit své odpady díky dostupnosti sběrných míst 99 % obyvatel České republiky – však k nejbližšímu sběrnému místu to v průměru máme necelých 90 metrů (podrobněji v článku Třídění, recyklace a jiné využití odpadu v roce 2021), víceméně stejné údaje platí pro rok 2022 (novější data nejsou zatím k dispozici).

Stav životního prostředí není dle nejnovější zprávy MŽP v ideální rovnováze v oblasti kvality a stavu ovzduší a vod, stále u nás dochází k neudržitelnému využívání přírodních zdrojů, a to vše spolu s dalšími faktory se promítá do neutěšeného stavu ekosystémů a ztráty biodiverzity. A jak už to tak bývá, vše souvisí se vším…

Samosebou i podpora čisté energie přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v ČR. (Zdroj: instagram.com/ministerstvo_zp)

Jaký je vývoj počasí a klimatu v ČR a jaký vliv může mít třídění odpadu?

Z hlediska projevů počasí u nás dochází ke zrychlování růstu průměrných ročních teplot (za 10 let o 0,4 °C). Půdní sucho dlouhodobě trápí oblast jižní Moravy. V roce 2021 došlo ke zvýšení kvality povrchových vod, přesto jsou úseky, které jsou silně nebo velmi silně znečištěné.

Dobré vědět

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů ušetříme každým rokem nemalé množství vody.
V roce 2021 se jednalo o 399 000 000 m³, pro lepší představu se jedná o množství vody, které v součtu pojmou vodní nádrže Vranov a Slapy.
Například díky třídění a recyklaci kovového odpadu lze snížit znečištění vody až o 76 %, při recyklaci železného šrotu můžeme ušetřit až 40 % vody a jedna tuna vytříděného papíru vede k úspoře cca 31 000 litrů vody.

Výkyvy srážek a teplot od normálu jsou součástí změny klimatu stejně tak jako přibývající extrémy hydrometeorologických jevů (např. tornádo na jižní Moravě v červnu 2021, které bylo nejsilnější v historii ČR).

zajímavost

Na změnu klimatu má nemalý vliv přístup k hospodaření s primárními zdroji – pokud už jednou suroviny vytěžíme, přepravíme a zajistíme jejich zpracování, měli bychom se v maximální míře snažit o jejich opětovné využití jako zdroje pro další výrobu v podobě tzv. druhotné suroviny. Právě proto je velmi podstatné prvotní třídění odpadů například do barevných kontejnerů, sběrných dvorů nebo na místech zpětného odběru.
Recyklací železného šrotu můžeme totiž ušetřit až 90 % primárních zdrojů. Při výrobě skla můžeme nahradit až 65 % křemičitých písků, které jsou neobnovitelnou surovinou pro jeho výrobu, a třeba takový vytříděný papír lze opětovně materiálově využít průměrně 7krát!
Díky vytřídění a recyklaci 1 kg hliníku ušetříme cca 8 kg primární suroviny bauxitu a 4 kg pomocných chemických látek…

Podle zprávy proběhl díky počasí mírnější vývoj kůrovcové kalamity, díky tomu došlo k meziročnímu snížení těžby kůrovcového dřeva.
Poškozené lesy mají nižší schopnost vázat oxid uhličitý a představují komplikaci při našem směřování k tzv. klimatické neutralitě – nejaktuálnější inventura emisí z roku 2020 uvádí, že problém představuje značný podíl emisí v ovzduší, které pochází zejména z vytápění domácností.
Jejich spotřeba je z 1/3 pokryta tuhými palivy – dřevem, uhlím, dřevním odpadem, ale i jinými materiály nevhodnými pro vytápění.

Víte, že…

Dřevo je primární surovinou potřebnou k výrobě papíru – vytříděním 1 tuny papíru ušetříme přibližně 2 tuny dřeva. Odhaduje se, že každoročně díky třídění a recyklaci papíru zachráníme v ČR více než 2 000 000 stromů, které jsou primární surovinou potřebnou pro výrobu papíru.

Jak souvisí výroba a spotřeba elektřiny a třídění odpadu?

V ČR se i nadále vyrábí více elektrické energie, než je domácí spotřeba, a proto ji exportuje. Materiálová i energetická náročnost spotřeby primárních energetických zdrojů v ČR klesá. Roste využívání obnovitelných zdrojů, které jsou potřeba k výrobě tepla a elektřiny. Postupně se mění i struktura energetického mixu.

Zajímavost

Díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů bylo v ČR v roce 2021 ušetřeno 6 639 420 MWh. Například recyklací železného šrotu můžeme ušetřit až 75 % energie a při recyklaci 1 kg hliníku uspoříme cca 14 kWh elektřiny.

Doprava v ČR zanechává stále značnou uhlíkovou stopu zejména proto, že většina spotřeby pohonných hmot je vyrobena z fosilních paliv. Pozitivní však je, že znečišťování ovzduší dopravou díky modernizací technologií a plněním legislativních požadavků postupně klesá. Registrace nových vozidel na alternativní pohon tvořila více než 10 % registrovaných nových osobních automobilů.

Dobré vědět

Například tříděním a recyklací kovů můžeme snížit znečištění vzduchu o 86 %. V roce 2021 byla díky třídění a recyklaci či energetickému využití obalových odpadů snížena produkce CO2 o 987 597 tun CO2 ekv. To je množství srovnatelné s ročním provozem cca 400 000 aut.

Aktuálně se Česko řadí mezi top 10 států Evropské Unie v třídění odpadu. (Zdroj: instagram.com/rostemeprobudoucnost)

Jaký je v ČR přístup k odpadům?

Zatím nedochází ke snižování produkce odpadů, v celkovém nakládání ale dominuje jejich materiálové využití a zvyšuje se tak podíl jeho efektivního využití v souladu s principy tzv. oběhového hospodářství a hierarchií nakládání s odpady.
V případě komunálních odpadů, tedy těch, které nevytřídíme do sběrných nádob na separovaný odpad, zatím stále převažuje jejich skládkování.

Dobré vědět

Klimatické změny může každý z nás pomoci zmírnit různými způsoby – změnou dopravy, vytápění, ale právě i tříděním odpadu. Díky tomu totiž umožníme jeho efektivní využití namísto uložení na skládku odpadu, kde se v průběhu jeho rozkladu uvolňují plyny – například metan, jenž je jedním z nejvýznamnějších zástupců tzv. skleníkových plynů, které jsou s klimatickými změnami spojovány?
Díky třídění a využití obalových odpadů je v ČR v přepočtu každoročně uchráněno přibližně 30 km² přírody? Podrobněji v článku s nejnovějšími údaji Výsledky třídění odpadu v ČR za rok 2022.

Každý z nás je důležitým motorem změny

Třídění odpadu má smysl, malý krok pro nás, je velkým krokem pro přírodu a lepší stav životního prostředí – pomoci může každý! Ostatně je to to nejmenší, co může každý z nás udělat jako částečnou kompenzaci našeho konzumního životního stylu. To byla část, kde můžeme snadno pomoci MY jednotlivci.

Další velkou výzvou je opuštění tzv. lineárního ekonomického modelu (suroviny, výrobek, distribuce, spotřeba, odpad) a přejít k tzv. oběhovému hospodářství, jehož cílem je šetrnější a efektivnější využívání zdrojů a prosazování principů tzv. cirkulární ekonomiky.
Tyto změny se postupně dějí – promítají se do legislativy a pak přecházejí do praxe a našeho každodenního života.

 

Je důležité předcházet vzniku odpadů, a když už vzniknou, tak je podstatné je vytřídit! Nejsou důvody, proč dále čekat, žít ohleduplněji můžeme začít hned teď!

 

1. Celá zpráva je umístěna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
[online]. In: . [cit. 2023-08-17]. Dostupné z:
 https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2023/04/Zprava_ZPCR_2021.pdf 
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.