Zdroj: Pixabay.com

Co jsou tuhá alternativní paliva? Kde a jak se používají?

Víte, co znamená označení „TAP“? A víte, že se k jejich výrobě používá odpad a že představují efektivní řešení pro likvidaci obtížně recyklovatelných či nerecyklovatelných plastových odpadů? Více v článku na Samosebou.cz.

Slyšeli jste už pojem tuhá alternativní paliva, která označujeme zkratkou TAP? Jak již název napovídá, jedná se o alternativní řešení pro zajištění energie v podobě tepla namísto běžně využívaných primárních zdrojů, jako je například uhlí či plyn.

Tuhá alternativní paliva a jejich užívání ošetřuje příslušná legislativa.
Ve Sbírce zákonů se nachází nová vyhláška (č. 169/2023 Sb., o TAP z odpadů), která je platná od 17. 6. 2023.

V ní jsou definovány dva typy odpadu, jež na základě splnění daných kritérií „mohou přestat být odpadem“.1 A sice tuhá paliva z odpadů obecně a pak také tuhá paliva vyrobená z biomasy2, která byla odpadem.

Jedním z cílů vyhlášky je mimo jiné zajistit, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí či lidského zdraví více, než by představovalo nakládání s tuhými alternativními palivy v odpadovém režimu.

Důležité je vědět, že právní předpisy zohledňují využití ostatních odpadů jako TAP v případě, že není vhodnější způsob, vždy se ale řídí principy tzv. hierarchie odpadového hospodářství.

Infografika ukazuje, jak bychom měli přistupovat k nakládání s odpady. (Zdroj: Samosebou.cz)

Z čeho se tuhá alternativní paliva vyrábějí?

Zdrojem surovin pro výrobu tuhých alternativních paliv jsou:

Pro jejich výrobu se používají různé směsi, které jsou připravovány z různých druhů odpadu specializovanými firmami.

Tuhá alternativní paliva se vyrábějí z různých typů odpadu, musí splňovat přísné normy. (Zdroj: EKO-KOM)

Víte, jak se liší používání TAP ve spalovnách a cementárnách?

Odpady jsou v cementárnách využívány jako přísady do suroviny, tedy i do samotného cementu, a současně jsou používány jako alternativní paliva.

V ČR se v cementárních rotačních pecích často používají tyto spalované odpady: použité pneumatiky, vytříděné oleje, rozpouštědla, kapalné odpady, které vznikají při zpracování ropy a uhlí, tuhé odpady ve formě odpadního dřeva, ale také odpady z kožedělného průmyslu, masokostní moučka a kafilerní tuk.3

Zajímavost

Cementárny nepoužívají při výrobě TAP polyvinylchlorid (PVC) ani jiný odpad, který obsahuje chlor, hliník, síru a těžké kovy.

Cementárny pomáhají odstraňovat staré ekologické zátěže v podobě kalů, které byly dlouhá léta ukládány v tzv. kalových rybnících.3

Využití materiálu v cementárně je komplexní – z energetického hlediska dochází k částečné náhradě standardních paliv, popel zase částečně nahrazuje primární suroviny (uhlí, ropa atd.). Součásti odpadu, který nelze spálit, se stávají beze zbytku součástí tzv. cementářského slínku. Na rozdíl od spaloven odpadu totiž nevzniká v cementárnách nebezpečný odpad v podobě strusky či popílku, a to především díky vysokým teplotám, kdy má plamen okolo 2 100 °C, a dlouhé době hoření.

Dobré vědět

Slínek je meziproduktem potřebným pro výrobu cementu, který vznikne z vytěžené suroviny v lomu. Ta je v rotační peci cementárny roztavena na vysokou teplotu, kde dojde k jejímu slinutí.

Zpracování a využití odpadu formou tuhých alternativních paliv není považováno za recyklaci odpadu, jedná se o tzv. energetické využití odpadu. Z hlediska hierarchie odpadu se ale jedná o udržitelnější metodu jeho využití než při ukládání odpadu na skládku.

Užívání tuhých alternativních paliv a dopady na životní prostředí

Obecně dochází při spalování odpadu i k produkci jedovatých spalin. K minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí existuje příslušná legislativa, která má jasně stanovené přípustné limity pro obsah škodlivin a znečišťování, zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Moderní technologie spalování odpadu a přísné regule pro filtrační zařízení snižují do značné míry tyto negativní dopady.

Zajímavost

Například cementárny v ČR (aktuálně jich je šest) zpracovaly mezi lety 1945 až 2000 přes 60 milionů tun strusky z vysokých pecí, díky tomu bylo nahrazeno 90 milionů tun přírodních zdrojů. Až 99 % kouřových plynů zachytí výkonné elektrostatické odlučovače.3


Využívání odpadu formou tuhých alternativních paliv je ekologičtější variantou než jejich skládkování. Úplně nejlepší možností ale je, pokud se snažíme vzniku odpadu předcházet. Způsobů a cest je mnoho. A má-li to smysl? Samosebou, věřte, že malý krok pro nás je velkým krokem pro přírodu.

1. Podmínky, kdy přestává být palivo z odpadu odpadem, ošetřuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu v § 9 odst. 7, § 15 odst. 5 písm. a) a § 94 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podrobněji:
[online]. [cit. 2024-01-27]. Dostupné z: https://www.inisoft.cz/novinky-z-legislativy/vyhlaska-o-stanoveni-podminek-pri-jejichz-splneni-prestava-byt-tuhe-palivo-z-odpadu-odpadem
2. „… palivo vyrobené z odpadní biomasy musí splnit definici biomasy ke spalování ve stacionárních zdrojích podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o biomasu ke spalování ve stacionárních zdrojích, nemusí být při spalování paliva vyrobeného z takové odpadní biomasy plněny požadavky stanovené pro tepelné zpracování odpadu z hlediska ochrany ovzduší.“ Podrobněji:
[online]. [cit. 2024-01-27]. Dostupné z: https://obehove-hospodarstvi.cz/2023/03/07/vyhlaska-mzp-o-tuhych-alternativnich-palivech/
3. [online]. [cit. 2024-01-27]. Dostupné z: https://www.svcement.cz/wp-content/uploads/2016/06/cementarny_a_zivotni_prostredi.pdf
 
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.