Zdroj: freepik.com

ESG – nový způsob udržitelného chování firem

Znát ekologický dopad, nebo způsob řízení dané společnosti, může u spotřebitelů či odběratelů ovlivnit rozhodnutí o koupi produktu nebo služeb, které firma prodává. Na udržitelnost je kladen čím dál větší důraz, a i spotřebitelé požadují čím dál častěji potvrzení, že firmy přistupují ke svému podnikání udržitelně i s ohledem na životní prostředí. Co označuje zkratka ESG, jaký má přínos a proč by nás, jako spotřebitele, mělo toto hodnocení firem zajímat, prozradí článek na Samosebou.cz!

Již za rok 2024 budou velké firmy povinně vydávat nefinanční reporting, kterým budou každoročně dokládat své fungování a aplikaci principů trvalé udržitelnosti. Díky němu bude možné zjistit, jaký je dopad konkrétní firmy na společnost a na životní prostředí.

 

Co je ESG? 

Termín se používá od roku 2004 s cílem informovat investory o společenské odpovědnosti firem.
Písmenná zkratka „ESG” je složena z počátečních písmen anglických slov Environmental, Social, Governance, kdy „E“ znamená životní prostředí, „S“ označuje sociální faktory a „G“ jsou způsoby řízení. 

Připravuje firma svůj odpad na další využití nebo ho ihned likviduje? Například takové informace jsou součástí ESG reportů. (Zdroj: Freepik.com)

 

Co si pod ESG představit v praxi?

Zkratka ESG je tedy souhrnným označením pro reporting různých aspektů firem, které jsou důležité pro investory, obchodní partnery, banky, ale také pro spotřebitele. Díky němu je možné zjistit komplexní obrázek o zdraví společnosti oproti klasickým finančním zprávám a výkazům. Dokladují například, jak firma ovlivňuje životní prostředí, jaké jsou vztahy se zaměstnanci a informuje také o způsobech řízení.

„E“ jako Environment (životní prostředí) 

Z hlediska dopadu na životní prostředí jsou posuzovány faktory jako například emise skleníkových plynů, zjednodušeně uhlíková stopa, spotřeba vody v provozu společnosti, původ zdrojů používaných na výrobu produktů, způsob, jakým firma nakládá s odpadem a mnoho dalších faktorů

 Dle obecně platné hierarchie přístupu k odpadům je nejlepší předcházet jejich vzniku.

Hierarchie nakládání s odpady vychází z platných zásad přístupu k odpadům dle platné legislativy Evropské unie. (Zdroj: Samosebou.cz)

Na základě nové legislativy budou společnosti muset dokládat, jak předchází produkci jednorázových plastových produktů, ale posuzovat se bude například i to, jaký druh odpadu daná společnost produkuje či jak dopadá její činnost na biodiverzitu.
Součástí reportingu bude i to, zda firma vyvíjí dostatečnou snahu o odklon odpadu ze skládek a snaží se o jeho efektivní využití recyklací, nebo alespoň o energetické využití odpadu (EVO).

„S“ jako Social (sociální faktory) 

Co se skrývá pod písmenkem „S“? Ve vztahu ke společnosti se posuzuje práce s lidskými zdroji a péče o zaměstnance, zda-li nedochází k diskriminaci, ale také to, jak se firma chová ke své komunitě – například zda a jak se podílí na různých prospěšných projektech.

„G“ jako Governance (způsob řízení) 

Zbývá už jen „G“ – neméně důležitou částí ESG reportingu jsou informace o způsobu vedení firmy, způsobu řízení ESG, obchodní etika a etický kodex, či řízení rizik, který zajímá především investory. Pevné dodavatelsko-odběratelské vztahy a daňová transparentnost mohou pomoci k pozitivnímu rozhodnutí navázat spolupráci.

Dobré vědět

Podobné ukazatele se u firem hodnotí také pod zkratkou „CSR“ (z prvních písmen angl. slov „Corporate Social Responsibility“ neboli společenská odpovědnost podniku). Jedná se však o dobrovolné závazky odpovědnosti k přírodě a společnosti. Tyto závazky jsou komunikovány na základě vlastního uvážení a jsou součástí firemní strategie.

 

ESG znamená povinné reportování dat

Česká republika je členem Evropské unie, a proto u nás závazně platí některé právní předpisy, které jsou implementovány do naší legislativy.

Nově tam od roku 2024 spadá povinnost podávat reporting ESG pro velké firmy. V budoucnu se bude povinnost týkat velkých, ale i středních a malých firem, které obchodují na burze nebo splňují určitá kritéria1

Zajímavost

Co všechno by mělo být v reportu zahrnuto, napovídá směrnice označená zkratkou „CSRD“ (z prvních písmen angl. slov „Corporate Sustainability Reporting Directive“, tedy směrnice o udržitelnosti podniků), která byla schválena na evropské úrovni v roce 2022.

 

Jaký význam má mít ESG?

Na podnik, který podle směrnic dosahuje vysoký faktor ESG, bude nahlíženo jako na „společensky odpovědný podnik“ a otevře se mu tak brána k novým potenciálním obchodům a výhodnějším úvěrům.

Zajímavost

Ratingové agentury posuzují společnosti na základě jejich výkonnosti v jednotlivých oblastech ESG. Toto skóre může být vyjádřeno číselně, abecedně nebo relativním klasifikačním systémem2.

Momentálně se usiluje o standardizaci ESG reportování na celém světě. Evropa si už plán udělala.
Někteří političtí zástupci zemí jiných kontinentů (například Spojené státy americké) se prozatím dívají na tuto problematiku poněkud skepticky – museli by totiž projít radikálnějšími změnami v systému.

S novou směrnicí přichází velká změna pro podnikatele i spotřebitele – zodpovědné firmy budou pasivně odměňovány prostřednictvím více příležitostí a cest k obchodu a kupující jednotlivec bude mít možnost lépe objektivně posoudit dopad konkrétní značky.

Na stavu životního prostředí záleží – spotřebitelé čím dál více sledují prezentaci firem v rámci jejich přístupu k ekologii (využívají greenwashing? apod.) a na základě svých poznatků vybírají, jaké produkty nebo služby si vyberou.

Podle toho se řídí i investoři, kteří berou v úvahu, že úspěch firmy není pouze o finančních ziscích. Jednoznačnou výhodou každého businessu je tedy mít ESG skóre vysoké.

 

Co se týká třídění odpadu, i tam je v mnoha případech prostor pro zlepšení. Pomoci může například projekt Zodpovědná firma společnosti EKO-KOM, protože jak už víme, třídění odpadu má smysl vždy a všude a je skvělé, když tuto možnost máme i v práci.

1 Povinnost reportovat se očekává od všech podniků, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií: a) podnik má obrat min. 1 miliardy korun, b) má více než 250 zaměstnanců, c) má aktiva v rozvaze vyšší než 500 milionů korun. Podrobněji: Frank Bold Advisory. Finální standardy pro ESG reporting jsou na stole. Firmy se musí naučit sledovat své dopady. Online. Dostupné z: https://www.frankboldadvisory.cz/post/finalni-standardy-pro-esg-reporting-jsou-na-stole-firmy-se-musi-naucit-sledovat-sve-dopady. [citováno 2024-03-20].
2 ESG Rating. Online. PWC. 2024. Dostupné z: https://www.pwc.com/cz/cs/sluzby/sustainability/esg-rating.html. [cit. 2024-03-20].
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.